Khoa học có thể hoạt động không cần tới tâm linh. Tâm linh có thể tồn tại không cần tới khoa học. Nhưng con người để trở nên hoàn thiên thì cần phải có cả hai

Thư Viện Bài Luyện Online

Tuyển Tập Thơ Của Thầy NNTT