Khoa học có thể hoạt động không cần tới tâm linh. Tâm linh có thể tồn tại không cần tới khoa học. Nhưng con người để trở nên hoàn thiện thì cần phải có cả hai

Photo of Milford Sound in New Zealand!